0%100%
Oblicz ratę kredytu
Zrobisz to w kilka sekund, a już na kolejnej stronie poznasz wstępną decyzję kredytową. Przygotuj tylko swój dowód. Wypełnienie całego wniosku o kredyt zajmie Ci tylko 5 minut!
Ile potrzebujesz?
Na jak długo chcesz pożyczyć?
m-cy
Rata miesięczna
Podaj nam swoje dane potrzebne do otrzymania propozycji kredytu
Imię*
Nazwisko*
Telefon komórkowy*
PESEL*
Seria i numer dowodu osobistego*
Data ważności dowodu*
Dowód ważny bezterminowo
Ulica*
Nr domu*
Nr lokalu
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Kilka informacji niezbędnych do wyliczenia zdolności kredytowej
Twoje miesięczne zarobki netto*
Miesięczne koszty utrzymania*
   
Inne miesięczne obciążenia*
   
Suma miesięcznych rat kredytów*
   
Suma limitów kredytowych*
   
Liczba niepracujących osób na utrzymaniu*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych dla celów marketingowych w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Bankiem lub po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Zgodę tę mogę odwołać w każdej chwili bez podawania przyczyny.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 1)Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) jest administratorem moich danych osobowych; 2)w celu ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności bankowej dane osobowe, zawarte w przedmiotowym wniosku będą przetwarzane przez Bank także w przypadku, gdy nie zawrę z Bankiem umowy na podstawie niniejszego wniosku. Podanie danych jest dobrowolne; 3)w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz udzielone przeze mnie zgody, moje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Bank: (i) w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy o produkt oferowany przez Bank, (ii) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Banku lub podmiotów współpracujących z Bankiem, a także (iii) dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych. Ponadto, dane te będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 4)w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego moje dane osobowe będą przekazywane do Biura Informacji Kredytowej S.A. („BIK S.A.”) oraz Związku Banku Polskich administrującego bazą Bankowy Rejestr, a także, za moją zgodą, do biur informacji gospodarczej, za pośrednictwem BIK S.A. lub bezpośrednio, na mocy zawartych przez Bank umów z tymi podmiotami; 5)przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania; 6)moje dane osobowe są podawane przez mnie dobrowolnie jednakże bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku o produkt Banku.
Upoważniam Bank na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej albo bezpośrednio do Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. lub Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. na podstawie zawartych przez Bank umów z tymi podmiotami, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.